Използвяйки уебсайта на STADA, потребителят декларира изразеното си съгласие със следното:

1. Общи условия за ползване

Този уебсайт е разработен от СТАДА България ЕООД (СТАДА България) и се поддържа от същия.
Използването на този уебсайт става на собствен риск на самия потребител.

STADA България си запазва правото да променя този уебсайт, общите условия за ползване, общите условия и условия на дейност, цените и условията за продажба и доставка, изцяло или частично, по свое усмотрение по всяко време без предизвестие и/или да прекрати дейността си.

2. Търговски марки и авторски права

Всички текстове, изображения, търговски марки, файлове с данни и друга публикувана информация са обект на авторско право на
STADA България, STADA Arzneimittel AG или правата, придобити от STADA България от трети страни.
Освен правата за използване и други права, изрично предоставени на този уебсайт, потребителят не може да възпроизвежда,
предава, променя, допълва или използва по какъвто и да е друг начин съдържанието на уебсайта без предварителното съгласие на STADA България.

3. Изтегляне

Файловете с данни се изтеглят на собствен риск на потребителя. Ние не поемаме никаква отговорност за загуби (например в резултат на вируси), възникващи пряко или косвено чрез използването на файлове с данни, изтеглени от уебсайта. Това важи особено, ако тези файлове с данни се използват за престъпни действия.

4. Отговорност

STADA България носи основната отговорност в съответствие със законовите разпоредби.
Ние предоставяме доколкото ни е известно само точна и актуална информация на тази страница; въпреки това не може да се изключи възможността за грешки или неточности в тях.
Ние не поемаме никакви задължения за актуализиране на уебсайта, нито отговорност, нито даваме гаранция по отношение на актуалността,
точността и пълнотата на информацията и следователно отхвърля всякаква отговорност, свързана с нея. STADA България не поема никаква отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на тази информация. Това се отнася и за непреки, случайни или последващи загуби, възникнали чрез или в резултат на използването на този уебсайт.

STADA България отхвърля предаването на информация с поверителен характер чрез уебсайтове и/или имейл адресите, съдържащи се в тях, и не поема съответна отговорност за поверителността. Личните данни са предмет на приложими закони за защита на данните (GDPR и Българския Закон за защита на данните).

Данните на този уебсайт служат като обща информация, но не заместват нито техническа дискусия, нито други бизнес или професионални консултантски услуги. Въпреки че защитихме данните си от външен достъп, остава лек остатъчен риск показваното съдържание да е променено чрез външна намеса. Следователно гаранциите от всякакъв вид се изключват.

5. Информация, предоставена от потребителя

Потребителят на този уебсайт носи пълна отговорност за цялата информация, която изпраща на STADA България по отношение на точността и съдържанието, както и за гарантиране, че правата на трети страни не са нарушени. По отношение на защитата на данните се позоваваме на нашето известие за защита на данните, достъпно на тази връзка. STADA България изрично предупреждава, че се използват т. нар. СПАМ филтри, които потенциално биха могли да попречат на получаването на имейл съобщения.

6. Регистрация

Ако регистрацията е предвидена за използване на нашия уебсайт, потребителят се задължава да предостави достоверна информация за регистрацията и да уведоми STADA България за всякакви промени в тези данни. След регистрация на потребителя се издава парола. Потребителят гарантира, че тази парола няма да бъде достъпна за трети страни и носи отговорност за всички направени поръчки и всякакви други дейности, извършени под тази парола. Веднага след като потребителят разбере, че трети страни използват паролата неправилно, той е длъжен да информира STADA България незабавно и писмено.
7. Хипервръзки

Чрез настройването на връзки към външни уебсайтове (хипервръзки), STADA България не прави нито тези уебсайтове, нито тяхното съдържание свои. Освен това STADA България не носи отговорност за достъпността на тези уебсайтове или тяхното съдържание. Връзките с хипервръзки към тези уебсайтове се правят на собствен риск на потребителя.

 

8. Изявления за бъдещето

Този уебсайт на СТАДА България ЕООД (наричан по-долу „STADA България“) съдържа определени изявления относно бъдещи събития, които се основават на текущите очаквания, оценки и прогнози от страна на ръководството на компанията на STADA България, както и друга налична в момента информация. Те предполагат различни известни и неизвестни рискове и несигурности, които могат да доведат до това, че действителните печалби, бизнес, финансова ситуация и ситуация с печалбите, растеж или представяне са съществено различни от оценките, изразени или подразбиращи се в прогнозните изявления. Изявленията по отношение на бъдещето се характеризират с използването на думи като „очаквам“, „възнамерявам“, „планираме“, „предвидим“, „вярвам“, „оценя“ и подобни термини. STADA България може, когато е уместно, също така да направи изявления за бъдещето в други доклади, в презентации, в материали, предоставени на акционерите и в съобщения за пресата или новини за инвеститори. Освен това, нашите представители могат от време на време да правят устни изявления за бъдещето. STADA България е на мнение, че очакванията, отразени в прогнозните изявления, са подходящи; обаче не може да гарантира, че тези очаквания действително ще се материализират. Рисковите фактори включват по-специално: Влиянието на регулацията на фармацевтичната индустрия; трудността при изготвянето на прогнози относно одобренията от регулаторните органи и други надзорни агенции; регулаторната среда и промените в здравната политика и в здравната система на различни страни; приемане и търсене на нови лекарства и нови терапии; резултатите от клиничните проучвания; влиянието на конкурентни продукти и цени; наличността и цената на активните съставки, използвани при производството на фармацевтични продукти; несигурност относно приемането на пазара, когато се въвеждат иновативни продукти, които в момента се продават или са в процес на разработка; ефектът от промените в структурата на клиента; зависимост от стратегически съюзи; колебания на обменните курсове и лихвени проценти, оперативни резултати, както и други фактори, описани подробно в годишните отчети и в други отчети на дружеството. STADA България не поема никакво задължение да актуализира тези прогнозни изявления.

9. Допълнителни правни препратки

Моля, имайте предвид, че специални правни препратки се прилагат за отделни интернет страници в уебсайта на STADA България, например условия за закупуване или законови изисквания за използване на данни.

10. Закон и място на юрисдикция

Всички правни искове или дела, възникнали във връзка с уебсайта или неговото използване, подлежат на тълкуване на законите на Република България, с изключение на разпоредбите на международното частно право. Мястото на юрисдикция е София, България.